گروه علمی و تحقیقاتی

گروه علمی و تحقیقاتی دکتر مهرکیش

در گروه علمی و تحقیقاتی دکتر مهرکیش با افتخار برای سلامت و سربلندی کشور عزیزمان ایران در امر سلامت تغذیه و سلامت مردم ، میکوشیم و به تحقیقات و پژوهش در امور مختلف علمی میپردازیم تا بتوانیم راهکار مالی ویژه برای امور مختلف در راستای سلامت جامعه بیابیم ، در همین امر کوشیدیم و با افتخار موفق به کسب مقامات و تاییدیه ها فراوان از کشور های مختلف اروپایی و یا حتی آمریکایی گشتیم.